POVINNÉ INFORMACE a INFORMACE DLE ZÁK.Č. 106/1999

INFORMACE DLE ZÁK.Č. 106/1999 SB.

Na této stránce jsou uváděny odpovědi na žádosti o informace, podané v souladu se zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, bez uvedení vazby na tazatele.

Již podané informace dle zákona 106/1999 Sb.:

Dokument Vloženo

 


POVINNÉ INFORMACE

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů:

1. Název subjektu:
Obec Cetenov

2. Důvod a způsob založení:
Obecní úřad Cetenov byl založen dne 7. 12. 1990, jako samostatně hospodářsko-správní subjekt. Obec Cetenov je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění základním územním samosprávným společenstvím občanů, tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce. Obec je samostatně spravována zastupitelstvem obce.
Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti a v přenesené působnosti orgány obce zajišťují a vykonávají výkon státní správy.Obec je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. Obec vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech.

3. Organizační struktura:

Obec Cetenov
– Zastupitelstvo
– Finanční výbor
– Kontrolní výbor

4. Kontaktní spojení:
Hrubý Lesnov 44
463 48 Všelibice
Telefon:
ID datové schránky: 4f4ajet
Alena Štancíková, účetní/administrativa – ucetni@cetenov.cz
www.cetenov.cz

4.1 Kontaktní poštovní adresa:
Hrubý Lesnov 44
463 48 Všelibice

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:
Hrubý Lesnov 44
463 48 Všelibice

4.3 Úřední hodiny
Pondělí: 16.00 – 20.00
Středa: 16.00 – 20.00

4.4 Telefonní čísla:
+420 773 454 723
+420

4.5 Číslo faxu:
——————–

4.6 Adresa internetové stránky
www.cetenov.cz

4.7 Elektronická podatelna
Pravidla pro provoz Elektronické podatelny
ID: 4f4ajet

4.8 Další elektronické adresy
Klára Nováková, starostka: starostka@cetenov.cz
Alena Štancíková, účetní: ucetni@cetenov.cz

5. Bankovní spojení
Banka: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 0984936329/0800

6. IČ
00672114

7. DIČ
CZ00672114

8. Dokumenty
8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Úřední deska
Archiv úřední desky

8.2 Rozpočet
viz. Rozpočet (webová adresa: www.cetenov.cz/rozpocet/)

8.3 Závěrečný účet obce Cetenov
viz. Rozpočet (webová adresa: www.cetenov.cz/rozpocet/)

8.4 Střednědobý výhled rozpočtu
Rozpočtový výhled obce Cetenov
Schválený střednědobý výhled rozpočtu na období let 2019-2021

9. Žádosti o informace
Žádost o informace se přijímá na obecním úřadě v úředních hodinách. Žádost může být podána ústně nebo písemně.

V případě, že je žádost podána ústně, zástupce obecního úřadu, který žádost přijal, ji ústně vyřídí. O takovém vyřízení žádosti se neprovádí písemný záznam.
V případě, že je žádost podána písemně, včetně žádosti podané elektronickou poštou, nebo faxem, musí splňovat minimálně tyto náležitosti:

  • komu je žádost určena
  • jaká konkrétní informace je požadována
  • kdo žádost podává

Lhůty pro vyřízení žádosti se řídí § 71 zákona č.500/2005 Sb.,správní řád.
Obec zveřejňuje informace na elektronické úřední desce a fyzické úřední desce, která se nachází před budovou obecního úřadu.

10. Příjem žádostí a dalších podání
Podáním žádosti o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a to:

  • ústně – (tzn. i telefonicky) na adrese obecního úřadu.
  • písemně – prostřednictvím podatelny úřadu.
  • elektronicky – pouze prostřednictvím elektronické podatelny

11. Opravné prostředky
Opravné prostředky se podávají prostřednictvím obecního úřadu, který napadené rozhodnutí ve správním řízení vydal, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.

Proti opatření úřadu, které nemá charakter rozhodnutí ve správním řízení, nelze podávat opravné prostředky, ale je možné učinit podání, které dle obsahu projedná starosta nebo zastupitelstvo obce.
Došlo-li rozhodnutím úřadu ke zkrácení práv fyzické či právnické osoby, lze podat za předpokladu splnění zákonem stanovených podmínek v dle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, či zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů, žalobu k příslušnému soudu, případně v souladu s čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy ČR ústavní stížnost k Ústavním soudu.

12. Formuláře
Žádost o poskytnutí informací – k dispozici na obecním úřadě

13. Popisy postupů – návody na řešení životních situací
viz. Popisy postupů
Občan na úřadě

14. Předpisy
14.1 Nejdůležitější používané předpisy
Zákon číslo 40/1964 Sb.,občanský zákoník v platném znění
Zákon číslo 128/2000 Sb.,o obcích v platném znění
Zákon číslo 500/2004 Sb.,správní řád v plattném znění
Zákon číslo 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řádu v platném znění
Zákon číslo 262/2006 Sb.,zákoník práce v platném znění
Zákon číslo 634/2004 Sb.,o správních poplatcích v platném znění
Zákon číslo 137/2006 Sb.,o veřejných zakázkách v platném znění
Zákon číslo 133/2000 Sb.,o evidenci obyvatel v platném znění
Zákon číslo 151/1997 Sb.,o oceňování majetku v platném znění
Zákon číslo 229/1991 Sb.,o úpravě vlastnických vztahů k půdě v platném znění
Zákon číslo 289/1995 Sb.,lesní zákon v platném znění
Zákon číslo 586/1992 Sb.,o daních z příjmů v platném znění
Zákon číslo 435/2004 Sb.,o zaměstnanosti v platném znění
Zákon číslo 499/2004 Sb.,o archivnictví a spisové službě v platném znění
Zákon číslo 513/1991 Sb.,obchodní zákoník v platném znění
Zákon číslo 526/1990 Sb.,o cenách v platném znění
Zákon číslo 218/2000 Sb.,o rozpočtových pravidlech v platném znění
Zákon číslo 563/1991 Sb.,o účetnictví v platném znění
Zákon číslo 200/1990 Sb.,o přestupcích v platném znění
Zákon číslo 254/2001 Sb.,vodní zákon v platném znění
Zákon číslo 114/1992 Sb.,o ochraně přírody a krajiny v platném znění
Zákon číslo 185/2001 Sb.,o odpadech v platném znění
Zákon číslo 133/1985 Sb.,o požární ochraně v platném znění

14.2 Vydané právní předpisy
viz. Obecně závazné vyhlášky (webová adresa www.cetenov.cz/obecni-urad/vyhlasky-obce/)

15. Úhrady za poskytování informací
15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací
Informace jsou poskytovány zdarma

16. Licenční smlouvy
Žádné licenční smlouvy nejsou evidovány

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999Sb.
Výroční zpráva pro rok 2018

18. Odkazy pro občany a obce v oblasti krizového řízení a řešení mimořádných událostí:
Co dělat když – zajímavé odkazy Liberecký kraj
Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje – Informace pro každého
Povodňový portál Libereckého kraje
Přeshraniční informační a koordinační systém

19. Strategický plán obce Cetenov
Strategický plán obce Cetenov

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *