Povinné informace

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů:


1. Název subjektu:
Obec Cetenov


2. Důvod a způsob založení:
Obecní úřad Cetenov byl založen dne 7. 12. 1990, jako samostatně hospodářsko-správní subjekt. Obec Cetenov je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění základním územním samosprávným společenstvím občanů, tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce. Obec je samostatně spravována zastupitelstvem obce.
Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti a v přenesené působnosti orgány obce zajišťují a vykonávají výkon státní správy.Obec je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. Obec vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech.


3. Organizační struktura:
ORGANIZAČNÍ SCHÉMA 2018-2022 ZDE

Obec Cetenov
              – Zastupitelstvo
                               – Finanční výbor
                               – Kontrolní výbor
              – Starostka – Rada

 


4. Kontaktní spojení:
Hrubý Lesnov 44
463 48 Všelibice
Telefon: +420 777 992 005
ID datové schránky: 4f4ajet
Alena Štancíková, účetní/administrativa – ucetni@cetenov.cz
www.cetenov.cz

4.1 Kontaktní poštovní adresa:
Hrubý Lesnov 44
463 48 Všelibice

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:
Hrubý Lesnov 44
463 48 Všelibice

4.3 Úřední hodiny
Pondělí: 16.00 – 20.00
Středa: 16.00 – 20.00

4.4 Telefonní čísla:
Klára Nováková, starostka: +420 773 454 723
Alena Štancíková, účetní: +420 777 992 005

4.5 Číslo faxu:
——————–

4.6 Adresa internetové stránky
www.cetenov.cz

4.7 Adresa e-podatelny
ucetni@cetenov.cz

4.8 Další elektronické adresy
Klára Nováková, starostka: starostka@cetenov.cz
Alena Štancíková, účetní: ucetni@cetenov.cz


5. Bankovní spojení
Banka: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 0984936329/0800


6. IČ
00672114


7. DIČ
CZ00672114 – Obec NENÍ PLÁTCEM DPH


8. Dokumenty
8.1 Seznamy hlavních dokumentů

viz. Úřední deska(webová adresa: www.cetenov.cz/obecni-urad/uredni-deska/)
viz. Archiv úřední desky(webová adresa: www.cetenov.cz/obecni-urad/archiv-uredni-desky/)

8.2 Rozpočet
viz. Hospodaření obce (webová adresa: www.cetenov.cz/obecni-urad/hospodareni-obce/)

8.3 Závěrečný účet obce Cetenov
viz. Hospodaření obce (webová adresa: www.cetenov.cz/obecni-urad/hospodareni-obce/)

8.4 Střednědobý výhled rozpočtu
Střednědobý výhled rozpočtu obce Cetenov 2019-2021 – ZDE
Rozpočtový výhled obce Cetenov 2014-2018 – ZDE


9. Žádosti o informace
Žádost o informace se přijímá na obecním úřadě v úředních hodinách. Žádost může být podána ústně nebo písemně.

V případě, že je žádost podána ústně, zástupce obecního úřadu, který žádost přijal, ji ústně vyřídí. O takovém vyřízení žádosti se neprovádí písemný záznam.
V případě, že je žádost podána písemně, včetně žádosti podané elektronickou poštou, nebo faxem, musí splňovat minimálně tyto náležitosti:

  • komu je žádost určena
  • jaká konkrétní informace je požadována
  • kdo žádost podává

Lhůty pro vyřízení žádosti se řídí § 71 zákona č.500/2005 Sb.,správní řád.
Obec zveřejňuje informace na elektronické úřední desce a fyzické úřední desce, která se nachází před budovou obecního úřadu.


10. Příjem žádostí a dalších podání
Podáním žádosti o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a to:

  • ústně – (tzn. i telefonicky) na adrese obecního úřadu.
  • písemně – prostřednictvím podatelny úřadu.
  • elektronicky – pouze prostřednictvím elektronické podatelny

11. Opravné prostředky
Opravné prostředky se podávají prostřednictvím obecního úřadu, který napadené rozhodnutí ve správním řízení vydal, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.

Proti opatření úřadu, které nemá charakter rozhodnutí ve správním řízení, nelze podávat opravné prostředky, ale je možné učinit podání, které dle obsahu projedná starosta nebo zastupitelstvo obce.
Došlo-li rozhodnutím úřadu ke zkrácení práv fyzické či právnické osoby, lze podat za předpokladu splnění zákonem stanovených podmínek v dle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, či zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů, žalobu k příslušnému soudu, případně v souladu s čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy ČR ústavní stížnost k Ústavním soudu.


12. Formuláře
Žádost o poskytnutí informací – k dispozici na obecním úřadě


13. Popisy postupů – návody na řešení životních situací
viz. Popisy postupů
viz. Občan na úřadě


14. Předpisy
14.1 Nejdůležitější používané předpisy
Zákon číslo 89/2012 Sb.,občanský zákoník
Zákon číslo 128/2000 Sb.,o obcích
Zákon číslo 500/2004 Sb.,správní řád
Zákon číslo 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řádu
Zákon číslo 262/2006 Sb.,zákoník práce
Zákon číslo 634/2004 Sb.,o správních poplatcích
Zákon číslo 134/2006 Sb.,o zadávání veřejných zakázek
Zákon číslo 133/2000 Sb.,o evidenci obyvatel
Zákon číslo 151/1997 Sb.,o oceňování majetku
Zákon číslo 229/1991 Sb.,o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku
Zákon číslo 289/1995 Sb.,lesní zákon
Zákon číslo 586/1992 Sb.,o daních z příjmů
Zákon číslo 435/2004 Sb.,o zaměstnanosti
Zákon číslo 499/2004 Sb.,o archivnictví a spisové službě
Úplné znění číslo 63/2001 Sb. – úplné znění zákona číslo 513/1991 Sb.,obchodní zákoník
Zákon číslo 526/1990 Sb.,o cenách
Zákon číslo 218/2000 Sb.,o rozpočtových pravidlech
Zákon číslo 563/1991 Sb.,o účetnictví
Zákon číslo 200/1990 Sb.,o přestupcích
Zákon číslo 254/2001 Sb.,vodní zákon
Zákon číslo 114/1992 Sb.,o ochraně přírody a krajiny
Zákon číslo 185/2001 Sb.,o odpadech
Zákon číslo 133/1985 Sb.,o požární ochraně


14.2 Vydané právní předpisy
viz. Obecně závazné vyhlášky (webová adresa www.cetenov.cz/obecni-urad/vyhlasky/)


15. Úhrady za poskytování informací
15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací
Informace jsou poskytovány zdarma


16. Licenční smlouvy
Žádné licenční smlouvy nejsou evidovány


17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999Sb.
VÝROČNÍ ZPRÁVA Obec Cetenov pro rok 2018 – ZDE
VÝROČNÍ ZPRÁVA Obecního úřadu Cetenov 2019 – ZDE
VÝROČNÍ ZPRÁVA Obecního úřadu Cetenov 2020 – ZDE


18. Odkazy pro občany a obce v oblasti krizového řízení a řešení mimořádných událostí:
viz. Co dělat když – zajímavé odkazy Liberecký kraj
viz. Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje – Informace pro každého
viz. Povodňový portál Libereckého kraje
viz. Přeshraniční informační a koordinační systém


19. Strategický plán obce Cetenov
Strategický plán obce Cetenov – ZDE